Informacja o wyborach do Izb Rolniczych 2015. 

 
  

31 maja 2015 r. Wybory do Izb Rolniczych

 

Urząd Gminy Będków informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła w dniu 25 listopada 2015 r. uchwałą Nr 9/2014 termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych na 31 maja 2015 roku, (niedziela) w godzinach 8.00 - 18.00. Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego odbędą się 31 maja 2015 r. (niedziela) od godz. 8.00 do godz. 18.00, w dwumandatowym okręgu wyborczym obejmującym obszar Gminy Będków. Lokal wyborczy z siedzibą w Urzędzie Gminy , ul. Parkowa 3, 97-319 Będków (sala konferencyjna).

 Dokumenty dla kandydatów do rejestracji są dostępne:

  • na stronie internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego:  http://izbarolnicza.lodz.pl

  • w Powiatowym Biurze Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz.,

  • w Urzędzie Gminy Będków, pokój nr 16.

Osobami uprawnionymi do głosowania są:

  • podatnicy podatku rolnego,

  • podatników podatku od działów specjalnych produkcji rolnej,

  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy wnieśli wkład gruntowy do spółdzielni.

  • Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą, co najmniej 50 podpisów poparcia. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2015 r., do godz. 15: 00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy Będków pokój nr 16.

  • Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. 17.05.2015 r. Każdy rolnik, może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych  z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych przedstawia się następująco:

Termin wykonania czynności 

Rodzaj czynności

najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r.

podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2015 r.

wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 1 maja 2015 r.

sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej

najpóźniej w dniu 4 maja 2015 r.

powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r.

przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r

podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe

najpóźniej w dniu 11 maja 2015 r.

zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania

najpóźniej w dniu 15 maja 2015 r.

powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej, przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 17 maja 2015 r.

udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r.

podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych

do godz. 24:00 30 maja 2015 r.

dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

do godz. 24:00 30 maja 2015 r.

przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym

godz. 8:00-18:00 31 maja 2015 r.

GŁOSOWANIE

najpóźniej w dniu 21 czerwca 2015 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 12 lipca 2015 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia

 

 

Koordynatorem organizacji wyborów na terenie Gminy Będków jest Justyna Krych – podinspektor ds. inwestycji, budownictwa, planowania przestrzennego, ochrony środowiska i rolnictwa– tel. 44 725 70 15.

 

 

Załączniki

Uchwała Nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Data: Brak danych Rozmiar: 1.76M Format: .pdf Pobierz

Informacja dotycząca zgłaszania i rejestracji kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej.

Data: Brak danych Rozmiar: 385.17k Format: .pdf Pobierz

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 137 w Będkowie z dnia 11 maja 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Powiecie Tomaszowskim.

Data: Brak danych Rozmiar: 168.48k Format: .pdf Pobierz

Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców do walnego zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Data: Brak danych Rozmiar: 119.88k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1100
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Będków
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Głogowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Krych
Czas wytworzenia: 2015-04-02 10:37:03
Czas publikacji: 2015-04-02 10:37:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak