Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

 

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposoby wykazania uprawnienia do jej uzyskania

1. Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, i wobec którym w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, poprzez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz pisemnego złożenia oświadczenia, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

2. Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, poprzez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.

3. Kombatanci, poprzez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

4. Weterani, poprzez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa.

5. Młodzież do 26. roku życia oraz seniorzy po ukończeniu 65 lat, poprzez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.

6. Zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z w/w okoliczności.

Osobom uprawnionym, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wskazanych powyżej.

Na czym będzie polegać nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub

2. Wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub

3. Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu  przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
1) prawa pracy,
2) przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
3) prawa cywilnego,
4) spraw karnych,
5) spraw administracyjnych,
6) ubezpieczenia społecznego,
7) spraw rodzinnych,
8) prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała:
1) spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Liczba odwiedzin : 252
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Będków
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Głogowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Kowalczyk
Czas wytworzenia: 2016-02-12 07:55:09
Czas publikacji: 2016-02-12 07:55:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak