Programy ochrony powietrza 

 
 

Z uwagi na notowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi na terenie województwa łódzkiego, w tym i na terenie naszego powiatu, ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza ozonem przyziemnym oraz pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem zawartym w pyle zawieszonym PM10, Sejmik Województwa Łódzkiego, działając m.in. na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, przyjął uchwały w sprawie programów ochrony powietrza. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z treścią wskazanych programów ochrony powietrza i uwzględnianie zawartych w nich wskazań i zaleceń składających się na działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w bieżącej działalności a także w codziennym, prywatnym życiu.

 Są to uchwały:

 1. Nr XLIII/797/13 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002. Uchwała ta była poprzedzona uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XIV/234//11 z 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL.10.00.b.23. Obszar objęty programem: obszar województwa łódzkiego.

 2. Nr XXXV/690/13 z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002 (w skład obszaru objętego programem ochrony powietrza nie wchodził teren gminy Będków). 

 3. Nr XLII/778/13 z 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002 (w skład obszaru objętego zmienionym programem ochrony powietrza nie wchodzi teren gminy Będków ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10). 

 4. Nr LIII/945/14 z 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002 (w skład obszaru objętego zmienionym programem ochrony powietrza wszedł teren gminy (wiejskiej) Będków ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego oraz teren całego powiatu ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10). 

 5. Nr LIII/964/14 z 28 października 2014 r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

 

Programy ochrony powietrza wskazują podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia pożądanej jakości powietrza. Do realizacji określonych w programach działań zobowiązane są w szczególności właściwe ze względu na występowanie obszarów przekroczeń:

 • organy administracji publicznej,

 • przedsiębiorstwa do rozwoju sieci ciepłowniczej i gazowej,

 • spółdzielnie mieszkaniowe,

 • podmioty korzystające ze środowiska,

 • instytucje właściwe do rozwoju dróg i utrzymania porządku na drogach,

 • mieszkańcy,

 • instytucje,

 • placówki edukacyjne,

 • organizacje, stowarzyszenia i związki ekologiczne.

 

 
Liczba odwiedzin : 270
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Będków
Osoba wprowadzająca informację : Szymon Głogowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Krych
Czas wytworzenia: 2016-01-26 15:05:09
Czas publikacji: 2016-01-26 15:06:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak